Bursa Hayvanat Bahçesi

Адрес: Botanik Park Hayvanat Bahçesi
05393527743